ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

Mailing list
Αφήστε το e-mail σας και μείνετε ενήμεροι
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Ξένες γλώσσες


Ξένες γλώσσες Ξένες γλώσσες

ΑΓΓΛΙΚΑ 

Η δι­δα­σκα­λί­α των Αγ­γλι­κών ξε­κινά­ει α­πό το Νη­πια­γω­γεί­ο και το Δη­μο­τι­κό και με κα­λή συ­νερ­γα­σί­α και συ­ντονι­σμό ο­λο­κλη­ρώ­νε­ται στο Γυ­μνά­σιο και το Λύ­κειο.

Η Α΄ τά­ξη εί­ναι η Pre-Junior. Στό­χος μας αυ­τή τη χρο­νιά εί­ναι η γνω­ρι­μί­α των παι­διών με την αγγλι­κή γλώσ­σα, κυ­ρί­ως μέ­σω του προ­φο­ρι­κού λό­γου. Τα παι­διά πα­ράλ­λη­λα με τη χρή­ση του βι­βλί­ου α­πα­σχο­λού­νται με δη­μιουρ­γι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες στα αγ­γλι­κά (τρα­γού­δια, παι­χνί­δι, ει­κα­στικά). Σε­βό­με­νοι τις α­παι­τή­σεις της Α΄ τά­ξης ό­σον α­φο­ρά στην ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα,  και θέ­λο­ντας να βο­η­θή­σου­με τα παιδιά να προ­σαρ­μο­στούν ο­μα­λά, η εκ­μά­θη­ση του αγγλικού αλφαβήτου δεν αρ­χί­ζει α­μέ­σως, αλ­λά α­φού τα παι­διά α­πο­κτή­σουν μια πρώ­τη ε­πα­φή με τη γλώσ­σα. Οι μα­θη­τές μαθαίνουν μέ­χρι το τέ­λος της χρο­νιάς την αλ­φα­βή­τα προ­φο­ρι­κά και γρα­πτά.

Στη Β’ τάξη καλύπτεται το επίπεδο της Α’ Junior. Γίνεται μια πλήρης επανάληψη του αγγλικού αλφάβητου και έπειτα ακολουθείται μια προσέγγιση στην εκμάθηση της γλώσσας, δίνοντας βαρύτητα στη ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων μέσα από την επαφή των παιδιών με λεξιλόγιο και δραστηριότητες που σχετίζονται με την καθημερινότητά τους και θα τα συναντούν συχνά. Βα­σι­κός στό­χος του μα­θή­μα­τος εί­ναι οι μα­θη­τές να μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποιούν την αγ­γλι­κή γλώσ­σα τό­σο γρα­πτά ό­σο και προ­φο­ρι­κά. Για τον λό­γο αυ­τό δίνεται έμ­φα­ση στις 4 δε­ξιό­τη­τες ε­πι­κοι­νω­νί­ας: reading, listening, writing, speaking.

Στην Γ΄ τά­ξη καλύπτεται το ε­πί­πε­δο της B’ Junior. Στό­χος μας αυ­τήν τη χρο­νιά εί­ναι αρ­χι­κά μια ε­πα­νά­λη­ψη των ό­σων μά­θα­με την προ­η­γού­με­νη χρο­νιά και έ­πει­τα ει­σα­γω­γή και ε­μπέ­δω­ση της και­νού­ριας ύ­λης (κυ­ρί­ως λε­ξι­λό­γιο και γραμ­μα­τι­κά φαι­νό­με­να).

Στην Δ’ τάξη καλύπτεται η ύλη της Α’ senior. Οι μαθητές έχοντας πια κατακτήσει τις βασικές γνώσεις για όλες τις δεξιότητες του γραπτού και προφορικού λόγου, συνεχίζουν την πιο λεπτομερή εκμάθηση της γλώσσας στις Ε’ και Στ’ τάξεις, όπου και ολοκληρώνουν τα επίπεδα Β’ και C’ senior αντίστοιχα. Έ­χο­ντας, με­τα­ξύ των άλ­λων, ως στό­χο την απόκτη­ση πι­στο­ποι­η­τι­κών γλωσ­σο­μά­θειας, διε­ξά­γο­νται στο σχο­λεί­ο μας με με­γά­λη ε­πιτυ­χί­α ε­ξε­τά­σεις σε συ­νερ­γα­σί­α με α­να­γνω­ρι­σμέ­νο εκ­παι­δευ­τι­κό φο­ρέ­α (Cambridge). Γι’ αυ­τές τις ε­ξε­τά­σεις οι μα­θη­τές προ­ε­τοι­μάζονται στο σχο­λεί­ο α­πό τους ί­διους τους δι­δά­σκο­ντες και παίρνουν μέ­ρος ε­φό­σον το ε­πι­θυ­μούν.

Παράλληλα λει­τουρ­γεί δα­νει­στι­κή βι­βλιο­θή­κη αγ­γλι­κών βι­βλί­ων, ανάλογα πάντα με το επίπεδο της κάθε τάξης, και α­ξιο­ποι­είται α­πό τους μαθη­τές ό­σο το δυ­να­τόν πε­ρισ­σό­τε­ρο, για να μπο­ρούν τα παι­διά να α­να­πτύ­σσουν τις ι­κα­νό­τη­τές τους αυ­τό­νο­μα και στο οι­κεί­ο τους πε­ρι­βάλ­λον.

Το μά­θη­μα των αγ­γλι­κών γί­νεται σε ιδιαίτερες αί­θου­σες ει­δι­κά δια­μορ­φω­μέ­νες και ε­ξο­πλι­σμέ­νες με προ­βο­λείς και δια­δρα­στι­κούς πί­να­κες τε­λευ­ταί­ας γε­νιάς. Έ­τσι, χρησιμοποιούνται στο έ­πα­κρο οι και­νού­ριες σει­ρές βι­βλί­ων με το σύγ­χρονο λο­γι­σμι­κό που δια­θέ­τουν. Τα βι­βλί­α αυ­τά στο­χεύ­ουν ό­χι μό­νο στην α­πλή εκμά­θη­ση λε­ξι­λο­γί­ου και γραμ­μα­τι­κής, αλ­λά κυ­ρί­ως στην ε­ξοι­κεί­ω­ση με την πραγ­μα­τι­κή χρή­ση της γλώσ­σας

Η πο­λύ­ω­ρη δι­δα­σκα­λί­α των Αγ­γλι­κών αποδίδει καρ­πούς. Καθώς υ­πάρ­χει συ­νερ­γα­σί­α και συ­ντο­νι­σμός σε ό­λες τις βαθ­μί­δες του σχο­λεί­ου, η προ­σπά­θεια που αρ­χί­ζει α­πό το Νη­πια­γω­γεί­ο και το Δη­μο­τι­κό συ­νε­χί­ζε­ται στο Γυ­μνά­σιο και το Λύ­κειο και ή­δη πολ­λοί μα­θη­τές δί­νουν με ε­πι­τυ­χί­α τις ε­ξε­τά­σεις πι­στο­ποί­η­σης Αγ­γλι­κών Lower και Advanced (Β2, Γ1) στη­ρι­ζό­με­νοι μό­νο στα αγ­γλι­κά του σχο­λεί­ου και στους με­ση­με­ρια­νούς ο­μί­λους του Γυ­μνα­σί­ου.

ΓΑΛΛΙΚΑ

Η γνωριμία των μαθητών μας με τη γαλλική γλώσσα  αρχίζει στην Δ΄ τάξη. Μέσα από μια διαφορετική και συχνά πρωτόγνωρη για τα παιδιά παιδαγωγική προσέγγιση οι μαθητές μαθαίνουν εύκολα και ευχάριστα όχι μόνο τη γλώσσα αλλά και στοιχεία της γαλλόφωνης κουλτούρας.

Με παιχνίδια ρόλων, παντομίμα, τραγούδια, επιτραπέζια παιχνίδια, σε συνδυασμό με πιο παραδοσιακές μεθόδους, όπως η αντιγραφή και η ορθογραφία αλλά και πιο καινοτόμες όπως η συστηματική χρήση διαδραστικού πίνακα, οι μαθητές μυούνται στον γαλλόφωνο κόσμο.

Οι γνώσεις τους εμπλουτίζονται στην Ε΄ τάξη, όπου και αρχίζουν να παράγουν γραπτά κείμενα σε μορφή περιλήψεων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσκλήσεων κ.α. ενώ παράλληλα αποκτούν βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Στην Στ΄ τάξη οι μαθητές είναι πλέον σε θέση να ξεκινήσουν την εντατική προετοιμασία για την απόκτηση των δεξιοτήτων του πρώτου πτυχίου γαλλικών (DELF A1 Prim). Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις  μπορούν να παρακολουθούν τα δωρεάν συμπληρωματικά μαθήματα προετοιμασίας που γίνονται στο σχολείο μας.

Επιπλέον μια αντιπροσωπευτική ομάδα μαθητών μας συμμετέχει στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη γαλλική Πρεσβεία, με σκοπό τη διάδοση της γαλλικής γλώσσας. Οι μαθητές μας επίσης συμμετέχουν ατομικά στον διαγωνισμό συγγραφής γαλλόφωνου χαϊκού (σύντομο ποίημα ιαπωνικής προέλευσης), που διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης αποσπώντας βραβεία και διακρίσεις.

Οι μαθητές μας θεμελιώνουν τις βάσεις για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, που θα εμπλουτίσουν ακόμα περισσότερο με την είσοδό τους στο Γυμνάσιο.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Τα γερμανικά διδάσκονται παράλληλα με τα γαλλικά στις τρεις μεγαλύτερες τάξεις. Στο μάθημα των γερμανικών στόχοι μας είναι:

α) Η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, μιας γλώσσας με υψηλή ζήτηση παγκοσμίως, λόγω της σημαίνουσας πολιτικοοικονομικής θέσης που κατέχει η Γερμανία διεθνώς

β) Η επαφή των παιδιών με τον γερμανικό πολιτισμό και με στιγμές της γερμανικής ιστορίας, που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας

γ) Να προετοιμαστούν οι μαθητές επαρκώς για την απόκτηση του πτυχίου Α1 στη ΣΤ΄  τάξη.

Έτσι, στην προσπάθειά μας να γίνει το μάθημα ευχάριστο αλλά και αποτελεσματικό για τους μαθητές, εκτός από το σχολικό εγχειρίδιο και την απαραίτητη διδασκαλία του λεξιλογίου, της γραμματικής και του συντακτικού,  γίνεται διδασκαλία μέσω διαδραστικού πίνακα, χρησιμοποιούμε παιχνίδια εκμάθησης, οπτικοακουστικό υλικό (τραγούδια , cd rom, dvd), κατασκευές που δημιουργούν τα παιδιά, θεατρικά δρώμενα που βελτιώνουν τον προφορικό λόγο κ.ά.

Αρχική \ Βαθμίδες \ Δημοτικό Σχολείο \ Προετοιμασία για το μέλλον \ Ξένες γλώσσες