Εργασία στο Σχολείο

Το Σχολείο βέβαια δεν προορίζεται μόνον ως χώρος μάθησης και διδασκαλίας. Οι μαθητές/τριες με τη βοήθεια των δασκάλων τους αυτενεργούν, διδάσκονται πώς θα ανιχνεύουν λύσεις στα ζητούμενα, διεκπεραιώνουν εργασίες και τελικά παράγουν έργο που αντιστοιχεί στην ηλικία τους.

Τέτοιες εργασίες ανατίθενται σε όλα τα μαθήματα. Οι πιο ενδιαφέρουσες όμως είναι αυτές που αναλαμβάνονται, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες τάξεις, μετά από συζήτηση, και αφορούν σε εκπόνηση σχεδίων εργασίας (project). Τις περισσότερες φορές, για την ολοκλήρωση μιας τέτοιας δουλειάς, απαιτείται συνεργασία και κόπος. Οι ερωτήσεις, η έρευνα στη βιβλιοθήκη, η εμπλοκή περισσότερων δασκάλων, παράγουν ένα έργο που δίνει πλήρωση στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν έχουν εργασθεί για εβδομάδες και το βλέπουν, τελικά, αναρτημένο στο διαδίκτυο.

Δείγμα τέτοιων εργασιών μπορείτε να δείτε παρακάτω. Τα δείγματα αυτά πληθύνονται με την πάροδο του χρόνου.

Περισσότερα νέα και εργασίες από όλες τις βαθμίδες των Εκπαιδευτηρίων μας μπορείτε να δείτε παρακάτω.