Πρόγραμμα Σπουδών

Το Σχολείο μας, πέρα από την υποχρέωση της διδασκαλίας των μαθημάτων που προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του ΥΠΕΠΘ, έχει εισάγει στο ωρολόγιο πρόγραμμά του, με νόμιμη παρέκκλιση, και άλλες ώρες μαθημάτων και εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες εκσυγχρονίζουν την εκπαιδευτική και παιδευτική διαδικασία. Αυτές είναι που δίνουν τη δυνατότητα προσέγγισης γνωστικών αντικειμένων από διάφορες πλευρές και την εξέταση σε βάθος σημείων που επισημαίνονται από τους διδάσκοντες. Το σύνολο των δράσεων κοινωνικοποιούν τα παιδιά και βάζουν τις βάσεις για φιλίες αδελφικές που διώχνουν κάθε ιδέα εκφοβιστικής προσέγγισης.

Βέβαια, μέσα στις εξαετείς σπουδές των μαθητών και στις 7 ώρες καθημερινής ημερήσιας διδασκαλίας, η διδακτέα ύλη προσεγγίζεται με πολλούς τρόπους και ασφαλώς όχι μόνο με την παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία. Οι μαθητές αυτενεργούν, δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά, μαθαίνουν να ερευνούν αλλά και να κοινωνικοποιούνται. 

Η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων με τη συνεργασία των υπευθύνων της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δίνει στους μαθητές μας την ευκαιρία να αναπτύξουν σχέδια εργασιών (projects) με τη βοήθεια των δασκάλων τους. Έτσι έχουν αναπτυχθεί, και αναπτύσσονται κάθε χρόνο, σε όλες τις τάξεις, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αγωγής υγείας. 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού σε όλες τις τάξεις, δίνει τη δυνατότητα ευχάριστης, βιωματικής και αποτελεσματικής προσέγγισης και κατάκτησης της γνώσης. Σε όλες τις αίθουσες υπάρχει προβολέας που συνδέεται με Η/Υ. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα ανέρχεται σε 34 ώρες την εβδομάδα για όλες τις τάξεις. Οι χώροι του Σχολείου και οι εγκαταστάσεις επιτρέπουν να γίνονται όλα τα μαθήματα των ειδικοτήτων σε ιδιαίτερες, κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας. Έτσι καθημερινά οι μαθητές διδάσκονται τα μαθήματά τους (γλώσσα, μαθηματικά, γεωγραφία, ιστορία κτλ.) στην κυρίως αίθουσα με τον/την δάσκαλό/α τους, αλλά οι μαθησιακές παραστάσεις τους αλλάζουν καθώς τους υποδέχονται ξεχωριστές αίθουσες, που χρησιμοποιούνται για διδασκαλία άλλων αντικειμένων (φυσικής, ξένων γλωσσών, πληροφορικής, εικαστικών, μουσικής, γυμναστικής, θεάτρου). 

Για τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών υπάρχουν επιπλέον βοηθήματα, που έχουν εκπονηθεί από τους έμπειρους δασκάλους μας. Αυτό ισχύει για όλες τις τάξεις. Για τις τρεις πρώτες τάξεις, καθημερινά, αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας τα «Καθήκοντα», από τα οποία ο γονέας μπορεί να πληροφορηθεί τι διδάχθηκε το παιδί του τη συγκεκριμένη μέρα και ποιες υποχρεώσεις έχει για την επόμενη. Αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο, όταν το παιδί απουσιάζει. Για τις τρεις μεγαλύτερες τάξεις δεν προβλέπεται η ίδια πρακτική, καθώς επιβάλλεται η αύξηση και επίτευξη της υπευθυνότητας των παιδιών, καθώς μεγαλώνουν. Ωστόσο, όλες οι εργασίες που δίνονται σε έντυπη μορφή, αναρτώνται στη «Σελίδα για τους μαθητές μας» – αυτό ισχύει για όλες τις τάξεις.

Ο μαθητής αξιολογείται

 • Με καθημερινή προφορική εξέταση
 • Με γραπτές εξετάσεις (τεστ) σε μαθήματα της ημέρας και στο τέλος ενοτήτων
 • Με διάφορες εργασίες που πρέπει να κάνει στο σπίτι
 • Από τα γραπτά του μέσα στην τάξη
 • Από τη συμπεριφορά του προς τους μεγαλύτερους και τους συμμαθητές του
 • Από τη συμμετοχή του στις ομαδοσυνεργατικές εργασίες
 • Από τη συμμετοχή του στον διάλογο μέσα στην τάξη
 • Από τις πρωτοβουλίες που καλείται να πάρει στην επίλυση θεμάτων
 • Από τις δεξιότητες που φαίνεται να έχει, καθώς και από τις έμφυτες κλίσεις του
 • Στο τέλος κάθε τριμήνου καταγράφεται η απόδοσή του σε κάθε μάθημα. Αυτό γίνεται σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία, αλλά και γενική περιγραφική αξιολόγηση, η οποία συνοδεύει την αριθμητική ή λεκτική αξιολόγηση του ελέγχου προόδου κάθε μαθητή.

Οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν

 • Όλοι οι εκπαιδευτικοί ορίζουν ώρες επικοινωνίας μέσα στο σχολικό ωράριο, προκειμένου οι γονείς των μαθητών τους να μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους είτε τηλεφωνικά είτε διά ζώσης.
 • Κάθε μήνα ορίζεται συνάντηση με τους γονείς, κατά τις απογευματινές ώρες, όπου παρευρίσκονται όλοι οι εκπαιδευτικοί. Σ΄ αυτές τις συναντήσεις οι γονείς μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα της απόδοσης των παιδιών τους, καθώς συναντιούνται με όλους τους διδάσκοντες και ενημερώνονται.
 • Η καθημερινή απόδοση του μαθητή καταγράφεται στο «Δελτίο Επικοινωνίας», το οποίο οι γονείς ελέγχουν και υπογράφουν.

Οι επιδιώξεις, οι στόχοι και οι σκοποί των εφαρμοζόμενων κλασικών και καινοτόμων προγραμμάτων φαίνονται, κατά τάξεις, παρακάτω.

Μ α θ ή μ α τ α    Ε ι δ ι κ ο τ ή τ ω ν

Α΄ Τάξη – Το πρώτο πέταγμα στον κόσμο της γνώσης

Ομαλή ένταξη στο νέο σχολικό περιβάλλον μέσα σ’ ένα κλίμα στοργής και αγάπης.

Γλώσσα

 • Συστηματική και ενσυνείδητη χρήση του αλφαβητικού συστήματός της.
 • Κατάκτηση του βασικού κώδικα της γραφής (διακριτά γράμματα, διακριτές λέξεις).
 • Ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγνωση για την κατανόηση κειμένων και την παραγωγή λόγου.
 • Σύνταξη απλών προτάσεων από την πρώτη επαφή των μαθητών με τον γραπτό λόγο. Γνωριμία με διάφορα κειμενικά είδη (επιστολές, προσκλήσεις, ανακοινώσεις…)
 • Καλλιέργεια προφορικού λόγου.
 • Μέσα από παιχνίδια, παντομίμες, δραματοποιήσεις και ποικίλες άλλες δραστηριότητες τα παιδιά αφηγούνται προφορικά και γραπτά παραμύθια και μικρές ιστορίες.

Μαθηματικά

 • Διδάσκονται οι φυσικοί αριθμοί μέχρι το 100.
 • Εισαγωγή αριθμών
 • Ανάλυση και σύνθεση των αριθμών σε αθροίσματα με πλούσιο εποπτικό και παιδαγωγικό υλικό.
 • Οι πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης
 • Εισαγωγή της πράξης του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης ως κατάσταση μοιρασιάς μέσα σε προβλήματα.
 • Η ικανότητα των μαθητών στο να υπολογίζουν νοερά, είναι στόχος τον οποίο επιδιώκουμε, αρχίζοντας από την Α’ τάξη, γι’ αυτό και χρησιμοποιούνται διαφορετικές στρατηγικές υπολογισμού. Η λύση προβλημάτων κατέχει σημαντική θέση για την επιτυχία του σκοπού αυτού.
 • Η Γεωμετρία παρουσιάζεται με εμπειρικό τρόπο και συνδέεται με την τέχνη και τον πολιτισμό για την καλύτερη κατανόηση.

Αγγλικά

 • Εξοικείωση με βασικό θεματικό λεξιλόγιο και καθημερινές φράσεις και οδηγίες στα αγγλικά.
 • Γνωριμία με την αγγλική αλφαβήτα τόσο προφορικά όσο και γραπτά.
 • Εξάσκηση μέσω τραγουδιών, διαδραστικών παιχνιδιών, δραματοποίησης παραμυθιών κ.α.

Πληροφορική

 • Γνωριμία των μαθητών με τον υπολογιστή και τις επιμέρους συσκευές του.
 • Εξοικείωση με τον χειρισμό του ποντικιού και του πληκτρολογίου μέσα από κατάλληλες ασκήσεις.
 • Εκμάθηση βασικών κανόνων για τη σωστή χρήση του υπολογιστή.
 • Καλλιτεχνικές δημιουργίες με τη χρήση εξειδικευμένου προγράμματος ζωγραφικής.
 • Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων συγγραφής και επεξεργασίας κειμένου.

 Φυσική Αγωγή

 • Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων (αλτικότητας, ταχυδύναμης, ταχύτητας, δύναμης κ.α.)
 • Εκμάθηση αθλητικών δεξιοτήτων (προσανατολισμός, ισορροπία, συναρμογή, χειρισμός οργάνων κ.α.)
 • Εισαγωγή στις αθλοπαιδιές (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ) αλλά και γνωριμία με μη διαδεδομένα αθλήματα
 • Μουσικοκινητική αγωγή και παραδοσιακοί χοροί
 • Ενόργανη γυμναστική
 • Γνωριμία με τα αθλήματα του στίβου

 Μουσική

Μέσα από ένα μουσικό παραμύθι, οι μαθητές:

 • Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της θεωρίας, τις νότες, το πεντάγραμμο και τις ρυθμικές αξίες.
 • Παίζουν στο μεταλλόφωνο χαρούμενες μικρές μελωδίες.
 • Συμμετέχουν ενεργά σε μουσικοκινητικά παιχνίδια και δρώμενα.
 • Μαθαίνουν να απολαμβάνουν το ομαδικό τραγούδι και γνωρίζουν τα όργανα της ορχήστρας.

Εικαστικά

Στην Α’ τάξη στόχος είναι η ένταξη του παιδιού σε μια νέα φιλοσοφία δημιουργίας, αυτή της προσωπικής και ελεύθερης έκφρασης.

 • Σημεία, γραμμές και σχήματα εξελίσσονται σε εικόνες, που αποτυπώνουν τη φαντασία του παιδιού για στοιχεία της πραγματικότητας.
 • Η φύση, η καθημερινότητα, τα συναισθήματα του παιδιού, παίρνουν μορφή σε λευκό χαρτί με μολύβι και χρώματα. 
 • Στη χειροτεχνία το παιδί ανακαλύπτει τις δεξιότητές του μέσα από τη χρήση του ψαλιδιού και των χρωματιστών χαρτονιών, καθώς δημιουργεί τα πρώτα του κολάζ.
 • Μέσα από την πλαστική και με ομαδικές ή ατομικές εργασίες ο μικρός καλλιτέχνης γνωρίζει τον όγκο και τις ιδιότητές του.

B΄ τάξη – Επέκταση των πρώτων γνώσεων – Κατάκτηση του περιβάλλοντος

Γλώσσα

 • Καλλιέργεια και ολοκλήρωση των βασικών δεξιοτήτων στη γραφή, την ανάγνωση και κατανόηση γραπτών κειμένων.
 • Ενίσχυση της ορθής γραφής της ελληνικής γλώσσας σε μια εποχή επικοινωνιακού λόγου.
 • Έμφαση στη διδασκαλία της γραμματικής και των γραμματικών φαινομένων μέσα από τη λειτουργία της γλώσσας.
 • Εμπλουτισμός λεξιλογίου για την καλή γραπτή έκφραση, ώστε οι μαθητές να χρησιμοποιούν τις λέξεις που μαθαίνουν και όχι απλά να τις κατανοούν.

Μαθηματικά

 • Ενίσχυση και εμπέδωση του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης καθώς και των τεσσάρων βασικών πράξεων μέσα στην εκατοντάδα.
 • Επίλυση, διόρθωση, συμπλήρωση ή κατασκευή απλών και σύνθετων προβλημάτων.
 • Ενθάρρυνση της συμμετοχής των μαθητών σε ελεύθερο διάλογο και ανάπτυξης της κριτικής τους σκέψης στα πλαίσια της μελέτης περιβάλλοντος.
 • Γνωριμία με το φυσικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον.

Αγγλικά

 • Εμπέδωση του βασικού λεξιλογίου και της αλφαβήτας με πιο συστηματικό τρόπο.
 • Κατάκτηση της γραφής και ανάγνωσης στη γλώσσα καθώς και των πρώτων γραμματικών φαινομένων.
 • Ολοκλήρωση της ύλης της A Junior μέσα από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και πρώτη γνωριμία με τη λογοτεχνία.
 • Χρησιμοποιούμε σύγχρονο διαδραστικό υλικό στην τάξη και ταυτόχρονα τα παιδιά αισθάνονται την άνεση και τη χαρά να ασχοληθούν περαιτέρω στο σπίτι μέσω του e-book συνδυάζοντας την επανάληψη με το παιχνίδι.

Πληροφορική

 • Εκμάθηση σωστής στάσης του σώματος κατά τη χρήση του υπολογιστή.
 • Εξέλιξη των βασικών δεξιοτήτων χειρισμού του υπολογιστή.
 • Γνωριμία με τα είδη των υπολογιστών και τις χρήσης τους στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.
 • Εκμάθηση βασικών κανόνων πληκτρολόγησης κειμένου καθώς και επεξεργασία και μορφοποίηση εγγράφου με το Word.
 • Δημιουργία εργασιών με τη χρήση εξειδικευμένου προγράμματος ζωγραφικής.
 • Μια πρώτη γνωριμία με τον κόσμο του διαδικτύου.
 • Υλοποίηση εξειδικευμένου πρότζεκτ με σκοπό τη εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης εργασίας, αξιοποιώντας και συνδυάζοντας τις γνώσεις τους.

 Φυσική Αγωγή

 • Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων (αλτικότητας, ταχυδύναμης, ταχύτητας, δύναμης κ.α.)
 • Εκμάθηση αθλητικών δεξιοτήτων (προσανατολισμός, ισορροπία, συναρμογή, χειρισμός οργάνων κ.α.)
 • Εισαγωγή στις αθλοπαιδιές (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ) αλλά και γνωριμία με μη διαδεδομένα αθλήματα
 • Μουσικοκινητική αγωγή και παραδοσιακοί χοροί
 • Ενόργανη γυμναστική
 • Γνωριμία με τα αθλήματα του στίβου

Μουσική

 • Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο μεταλλόφωνο.
 • Οι μαθητές δημιουργούν μικρά σύνολα και παίζουν γνωστά τραγούδια και κλασικές μελωδίες, απολαμβάνοντας τη χαρά και την ολοκλήρωση που προσφέρει η ομαδική μουσική δημιουργία και καλλιτεχνική έκφραση.
 • Γνωρίζουν έργα μεγάλων συνθετών, του Antonio Vivaldiκαι του L.V. Beethoven, αναπτύσσουν την ακουστική και τη φωνητική τους ικανότητα και συμμετέχουν σε μουσικά παιχνίδια και διαθεματικές δραστηριότητες με άξονα τη μουσική.

Εικαστικά

 • Ακολουθώντας τις ίδιες βάσεις έκφρασης με την Α’ τάξη επεκτεινόμαστε στον απέραντο κόσμο της φαντασίας με διακοσμητικές εφαρμογές σε γράμματα, αριθμούς και αντικείμενα της καθημερινότητας. 
 • Μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, παστέλ και μολύβια ζωντανεύουν στο χαρτί την φαντασία του μικρού παιδιού, που αρχίζει μέσα από το βιβλίο μας να γνωρίζει μεγάλους καλλιτέχνες και το έργο τους και προσπαθεί να τους μιμηθεί με το δικό του τρόπο.
 • Στη χειροτεχνία και μέσα από τη διαθεματικότητα κατασκευάζουμε μικροαντικείμενα, αλλά «αγγίζουμε» και το έργο του κεραμίστα, διακοσμώντας κεραμικά με ελεύθερο τρόπο έκφρασης, χρησιμοποιώντας πινέλα και χρώμα.

Γ΄ τάξη – Νέος κύκλος – νέοι στόχοι

Γλώσσα

 • Λεξιλογικός εμπλουτισμός και κατανόηση ορθογραφικών και γραμματικών κανόνων.
 • Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Επεξεργασία και σύνθεση κειμένων διάφορων ειδών λόγου.

Μαθηματικά

 • Νοεροί υπολογισμοί και αλγόριθμοι των 4 πράξεων.
 • Εισαγωγή στα κλάσματα, στους δεκαδικούς αριθμούς και στη Γεωμετρία.
 • Επίλυση προβλημάτων.

 Ιστορία

 • Γνωριμία με τη Μυθολογία και την Προϊστορία.
 • Προσέγγιση του μαθήματος με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Διερευνητική προσέγγιση των κειμένων και προαγωγή της κριτικής σκέψης.

Θρησκευτικά

 • Παροχή ευκαιριών για ηθική και πνευματική ανάπτυξη.
 • Πρόσθετη υποστήριξη με τη βοήθεια του Βιβλίου «Πριν έρθει ο Χριστός στη γη μας – Ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη», που έχει εκδοθεί από το Σχολείο.

 Μελέτη του Περιβάλλοντος

 • Απόκτηση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών που επιτρέπουν στον μαθητή να παρατηρεί και να ερμηνεύει τον κόσμο γύρω του.

Αγγλικά

 • Επανάληψη και εμπέδωση των λέξεων και της γραμματικής του προηγούμενου επιπέδου αρχικά και στη συνέχεια εισαγωγή καινούριας ύλης.
 • Ολοκλήρωση της ύλης της Β Junior μέσα από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.
 • Περισσότερη εξοικείωση και χρήση της αγγλικής γλώσσας από τους μαθητές μέσα στην τάξη καθώς επίσης και ανάγνωση λογοτεχνίας.

Πληροφορική

 • Εξοικείωση με το περιβάλλον των Windows και εκμάθηση βασικών ρυθμίσεων και μορφοποιήσεων.
 • -Γνωριμία με τις συσκευές εισόδου και εξόδου του υπολογιστή.
 • -Δημιουργία συνδυαστικών εργασιών με την χρήση του wordκαι της ζωγραφικής.
 • -Εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου και εκμάθηση κανόνωνγια την ασφαλή πλοήγηση.
 • -Υλοποίηση πρότζεκτμε τη χρήση του Publisherγια τη δημιουργία αφίσας, θεματικών καρτών και πρόσκλησης σε εκδήλωση.
 • -Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική.

 Φυσική Αγωγή

 • Παγίωση των βασικών ικανοτήτων και εκμάθηση επιπλέον αθλητικών δεξιοτήτων
 • Εκμάθηση ατομικής τεχνικής και κανόνων αθλοπαιδιών (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ)
 • Αγώνες για ανάπτυξη της ομαδικότητας
 • Παραδοσιακοί χοροί και παρουσίασή τους μέσα από γιορτές και εκδηλώσεις
 • Ενόργανη γυμναστική, αθλήματα στίβου, πινγκ πονγκ και άλλα αθλήματα

 Μουσική

 • Οι μαθητές γνωρίζουν τη φλογέρα. Μαθαίνουν την τεχνική και τα μυστικά της και ξεκινούν άμεσα και με ενθουσιασμό να παίζουν τις πρώτες τους μελωδίες, μεταφέροντας στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν ήδη κατακτήσει τα προηγούμενα χρόνια.
 • Μέσα από την ενεργητική μουσική ακρόαση, τον πειραματισμό, την καλλιέργεια της φωνής και τα μουσικοκινητικά παιχνίδια, μαθαίνουν να αγαπούν και να κατανοούν την μουσική και να συμμετέχουν ενεργά και με χαρά στις μουσικές δραστηριότητες.

Εικαστικά

 • Ακολουθώντας τα «ρεύματα» της τέχνης το παιδί εκφράζεται μέσα από τον πουαντιγισμό ή τον κυβισμό καθώς και με διακοσμητικά μοτίβα και κρυμμένες εικόνες  κάτω από ευθείες, καμπύλες ή τεθλασμένες γραμμές. 
 • Ψηφιδωτά από γκοφρέ χαρτί ή χαρτόνι, μόμπιλε και αστείες φιγούρες που αλλάζουν μέσα από ένα διπλωμένο χαρτί, χρηστικά αντικείμενα με την τέχνη της χαρτοδιπλωτικής, αφρώδες υλικό και στένσιλ με σφραγιδούλες που φτιάξαμε εμείς από σφουγγάρι, ανεμολούλουδα και φιλοζωάκια είναι μερικοί σταθμοί στο ταξίδι μας στον κόσμο της χειροτεχνίας.

Δ΄ τάξη – Ολοκλήρωση των σκοπών των πρώτων στόχων

Γλώσσα

 • Ο μαθητής μαθαίνει να αφηγείται, να συνθέτει παραμύθια, να περιγράφει πρόσωπα, κτίρια και καταστάσεις και να αναγνωρίζει πολλά είδη κειμένων.
 • Εξοικειώνεται με τον προφορικό λόγο και εξελίσσει τις δυνατότητές του στην παραγωγή γραπτού λόγου.
 • Εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του, παράγει ρήματα από ονόματα, σχηματίζει οικογένειες λέξεων, αναγνωρίζει τη σημασία των λέξεων στον μεταφορικό λόγο.
 • Ολοκληρώνει την κλίση ρημάτων και διακρίνει τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να υπάρχουν στην κλίση ορισμένων ουσιαστικών, επιθέτων, μετοχών και αντωνυμιών.
 • Εξοικειώνεται με την ορθογραφία πιο δύσκολων λέξεων.
 • Τέλος, αναγνωρίζει τις χρονικές προτάσεις, τους ειδικούς συνδέσμους, τη δομή της πρότασης Υ-Ρ-Κ, το ασύνδετο σχήμα, τις ελλειπτικές και σύνθετες προτάσεις.

 Μαθηματικά

 • Ο μαθητής μαθαίνει να διαβάζει, να γράφει και να διατάσσει αριθμούς μέχρι το 1.000.000.
 • Μαθαίνει να εκτελεί τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης φυσικών αριθμών.
 • Εξασκείται στις πράξεις µε δεκαδικούς αριθμούς και δεκαδικά κλάσματα.
 • Εξοικειώνεται με τη μέτρησημήκους, επιφάνειας, χρόνου, χρήματος, μάζας και διαισθητικά της χωρητικότητας, σε απλές μετατροπέςμονάδωνμέτρησης και με τις προσθέσεις και αφαιρέσεις µε συμμιγείς αριθμούς.
 • Επιπλέον, διαπιστώνει την ύπαρξη απλών αριθμητικών και γεωμετρικώνμοτίβων. 
 • Εξασκείται µε τη βοήθεια οργάνων στην χάραξη παράλληλων και κάθετων ευθειών, στονσχεδιασμόγεωμετρικώνσχημάτων και στον υπολογισμόπεριμέτρου απλών σχημάτων.
 • Κατανοεί διαισθητικά την έννοια του εμβαδού και κατασκευάζει συμμετρικά σχήματα ως προς άξονα σε τετραγωνισμένο χαρτί.
 • Τέλος, εξοικειώνεται με τη συλλογή, οργάνωση, αναπαράσταση και ερμηνεία ερευνητικών δεδομένων και γνωρίζει την έννοια της πιθανότητας.

 Ιστορία

 • Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν  την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους από τη γεωμετρική περίοδο.
 • Να εκτιμήσουν την αξία της συνεργασίας, των κοινών δεσμών και της ειρήνης μεταξύ των ελληνικών φύλων.
 • Να μάθουν περισσότερα για την καθημερινή ζωή και τα δημιουργήματα των ανθρώπων των γεωμετρικών, αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων.
 • Να αναγνωρίσουν τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας που ώθησαν τους Έλληνες να αντιμετωπίσουν με γενναιότητα τους Πέρσες.
 • Να διαπιστώσουν πως ένας εμφύλιος πόλεμος κατάφερε να εξασθενίσει τη δύναμη των Ελλήνων.
 • Να κατανοήσουν την αξία της εκστρατείας του Αλέξανδρου στην ανατολή.
 • Να σέβονται τις παραδόσεις, πεποιθήσεις και ιδέες των άλλων λαών.

 Θρησκευτικά

 • Οι μαθητές μέσα από τους φακέλους μαθημάτων του οργανισμού και από ειδική έκδοση του σχολείου:
 • Θα ανακαλύψουν εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες από τη ζωή του Κυρίου μας (παραβολές και θαύματα).
 • Θα γνωρίσουν προφήτες, Αγίους και το Ευαγγέλιο
 • Θα προσεγγίσουν την Παναγία, ως Μητέρα του Χριστού και όλου του κόσμου.
 • Θα ταξιδέψουν στους Ιερούς τόπους

 Μελέτη Περιβάλλοντος

 • Οι μαθητές μέσα από το μάθημα της Μελέτης θα έρθουν σε :
 • Γνωριμία με τον τόπο μας (γεωγραφική θέση και διαμερίσματα, γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά)
 • Γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα της Ελλάδας
 • Επαφή με τα επαγγέλματα και προϊόντα της χώρας μας.
 • Σε πρώτη γνωριμία με το σώμα μας
 • Επαφή με τον φυσικό κόσμο
 • Επαφή με τους τρόπους που επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε στη σύγχρονη εποχή.

 Αγγλικά

 • Έχοντας κατακτήσει τις βασικές δομές της γλώσσας δίνουμε έμφαση στις 4 δεξιότητες επικοινωνίας speaking, writing, listening, reading.
 • Εξασκούμαστε στην κατανόηση κειμένου και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Εκτός από το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και το διαδραστικό πίνακα τα παιδιά ασχολούνται με τη λογοτεχνία.
 • Με την ολοκλήρωση της χρονιάς βρισκόμαστε στο επίπεδο Α1.

Πληροφορική

 • Γνωριμία με τα παράθυρα και εκμάθηση βασικών βοηθητικών προγραμμάτων των Windows.
 • Εκμάθηση του προγράμματος PowerPoint και των βασικών λειτουργιών του.
 • Εξοικείωση με τη βασική ορολογία του διαδικτύου και την περιήγηση σε αυτό.
 • Δημιουργία κινούμενης εικόνας με τη χρήση της ζωγραφικής.
 • Χρήση εξειδικευμένων λειτουργιών επεξεργασίας κειμένου στο Word.
 • Υλοποίηση πρότζεκτ με τη χρήση του PowerPointγια τη δημιουργία θεματικής παρουσίασης, αφίσας και διαφήμισης.
 • Εκπαιδευτική ρομποτική.

Γαλλικά

 • Η γνωριμία με την γαλλική γλώσσα και κουλτούρα γίνεται στην τετάρτη δημοτικού μέσα από μια διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση που συνδυάζει παιγνιώδεις δραστηριότητες όπως παιχνίδια ρόλων, παντομίμα, επιτραπέζια παιχνίδια, τραγούδια με τις παραδοσιακές μεθόδους όπως η αντιγραφή, η ορθογραφία αλλά και καινοτόμες όπως η συστηματική χρήση διαδραστικού πίνακα.
 • Οι μαθητές μπορούν να συστηθούν, να χαιρετούν, να μιλήσουν για τον εαυτό τους (ηλικία, αγαπημένα τους χρώματα, παιχνίδια στην αυλή του σχολείου, σχολικά μαθήματα κλπ),να ονομάσουν σχολικά αντικείμενα, τις μέρες της εβδομάδας, να απαντούν σε απλές ερωτήσεις,

Γερμανικά

 • Τα παιδιά έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με τη γερμανική γλώσσα . Στόχος μας είναι να γνωρίσουν τη γερμανική γλώσσα, τον πολιτισμό και την κουλτούρα της Γερμανίας με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο:
 • Μέσω εικονογραφημένων, πολύχρωμων βιβλίων
 • Με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων, όπως χρήση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ,COMPUTER, CD, DVD,VIDEO
 • Με σκετσάκια, τραγούδια, παιχνίδια ,κατασκευές, χειροτεχνίες.

Στο τέλος της σχολικής  χρονιάς  τα παιδιά θα είναι σε θέση :

 • Να διαβάζουν, να κατανοούν και να γράφουν βασικές  λέξεις, προτάσεις
 • Να κάνουν ερωτήσεις και να απαντάνε πάνω σε αυτές
 • Να δημιουργούν σύντομους διαλόγους καθημερινότητας  χρησιμοποιώντας απλό λεξιλόγιο
 • Να γράφουν κειμενάκια παρουσιάζοντας τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, τους φίλους τους, τις δραστηριότητές τους.

Φυσική Αγωγή

 • Παγίωση των βασικών ικανοτήτων και εκμάθηση επιπλέον αθλητικών δεξιοτήτων
 • Εκμάθηση ατομικής τεχνικής και κανόνων αθλοπαιδιών (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ)
 • Αγώνες για ανάπτυξη της ομαδικότητας
 • Παραδοσιακοί χοροί και παρουσίασή τους μέσα από γιορτές και εκδηλώσεις
 • Ενόργανη γυμναστική, αθλήματα στίβου, πινγκ πονγκ και άλλα αθλήματα

 Μουσική

 • Η διδασκαλία της φλογέρας γίνεται πιο συστηματική και οι μαθητές σχηματίζουν τα πρώτα σύνθετα μουσικά σύνολα, συνδυάζοντας τους ήχους της φλογέρας με το μεταλλόφωνο και το τραγούδι.
 • Σε θεωρητικό επίπεδο, κατακτούν τις βασικές γνώσεις της θεωρίας και μορφολογίας της μουσικής. Έρχονται σε μια πρώτη γνωριμία με μουσικές παραδόσεις άλλων χωρών και μέσα από ένα μελωδικό ταξίδι στις γειτονιές του κόσμου, μαθαίνουν τραγούδια που φέρνουν το χαμόγελο στα παιδιά όλης της γης.

Εικαστικά

 • Στην τάξη αυτή τιμούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και ξεκινούμε ζωγραφίζοντας με τέμπερες κάποια χαρακτηριστικά μνημεία του τόπου μας, αλλά ταξιδεύουμε και πίσω στην ιστορία διακοσμώντας κεραμικά ερυθρόμορφα ή μελανόμορφα.
 • Επιστρέφοντας στο «τώρα», γινόμαστε μικροί εικονογράφοι αλλά και συγγραφείς, αφού μέσα από μια ομαδική εργασία γράφουμε το δικό μας παραμύθι και το εικονογραφούμε.  Όμως με προθυμία και φαντασία φτιάχνουμε και τις δικές μας διαφημιστικές αφίσες.
 • Αφήνουμε τον Πάμπλο Πικάσο να μας οδηγήσει και δημιουργούμε τον δικό μας πίνακα παίρνοντας στοιχεία από τους δικούς του.
 • Η βυζαντινή αγιογραφία, στη συνέχεια, γίνεται εμπνευστής μας μέσα από την τεχνοτροπία της Μακεδονικής και Κρητικής σχολής. Κολάζ, ψηφιδωτά, χαρτοδιπλωτική, κατασκευή κούκλας για κουκλοθέατρο, είναι μερικές χειροτεχνικές εργασίες μας.

Ε΄ τάξη – Τελικοί στόχοι – Πέταγμα ψηλά με φτερά ανοιχτά

Γλώσσα

Γνωριμία με όλα τα κειμενικά είδη και εκμάθηση πλήρους ανάπτυξής τους.

 • Σύνδεση γραμματικών φαινομένων με τα είδη κειμένου που μελετώνται.
 • Εμπέδωση της γραμματικής με υποστηρικτικές ασκήσεις από το «τετράδιο ασκήσεων» του σχολείου και με ασκήσεις σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Παραγωγή γραπτού λόγου: αφηγηματικά κείμενα, περιγραφή τοπίων-προσώπων-κτιρίων, περίληψη, οδηγίες, γράμμα, επιχειρηματικός λόγος. Δημιουργία σχεδιαγράμματος σχετικά με τη δομή και τους στόχους του κειμένου. Σύνδεση και εφαρμογή των γραμματικών φαινομένων που μελετήθηκαν στην ενότητα με το αντίστοιχο είδος κειμένου που αναπτύσσεται.
 • Λογοτεχνία: σε εβδομαδιαία βάση ενασχόληση με επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα (ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία) εκτός του βιβλίου του οργανισμού. Ανάλυση των κειμένων και δραστηριότητες: περιγράφουμε εικόνες, αντλούμε έμπνευση από το κείμενο και ζωγραφίζουμε, αλλάζουμε το τέλος της ιστορίας, δραματοποιούμε σκηνές του κειμένου στην τάξη.
 • Βιβλιοθήκη της τάξης μας: οργάνωση βιβλιοθήκης από τους μαθητές. Καταγραφή-ταξινόμηση βιβλίων, ορισμός κανόνων λειτουργίας, ορισμός καθηκόντων των βιβλιοθηκονόμων και των αναγνωστών. Βιβλιοπαρουσιάσεις στην τάξη.

Μαθηματικά

 • Επέκταση των εννοιών και των πράξεων των δεκαδικών και κλασματικών αριθμών. Γεωμετρία – ιδιότητες γεωμετρικών σχημάτων.
 • Ασκήσεις εμπέδωσης των μαθηματικών εννοιών με τη βοήθεια υποστηρικτικού τετραδίου, έκδοσης του Σχολείου μας.
 • Επίλυση προβλημάτων : μεθοδολογία, σωστή αποτύπωση της σκέψης του μαθητή και αναλυτική καταγραφή κάθε βήματος επίλυσης, ανάδειξη πολλών και διαφορετικών τρόπων επίλυσης ενός προβλήματος, ενθάρρυνση στους μαθητές να βρίσκουν νέους «δικούς» τους τρόπους και να τους παρουσιάζουν σωστά και αναλυτικά. Απενοχοποίηση του «λάθους» στα Μαθηματικά και αξιοποίησή του στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης.

Φυσική

 • Ομαλή εισαγωγή στις έννοιες των Φυσικών επιστημών.
 • Εκπαίδευση στις ευκαιρίες της παρατήρησης και του πειράματος.
 • Ατομική και ομαδική εργασία στην εκτέλεση πειραμάτων σε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών.
 • Θεωρητική προσέγγιση με βοήθεια των νέων τεχνολογιών και με σχετικές εκπαιδευτικές ταινίες.
 • Συστηματική διδασκαλία, με τη βοήθεια των παραπάνω εννοιών που αναφέρονται στην ύλη, στην ενέργεια, στη θερμότητα, στο φως, στον ήχο, στη μηχανική, στον ηλεκτρισμό.
 • Επέκταση των εφαρμογών της φυσικής και πέρα από τα αναφερόμενα στο βιβλίο διδασκαλίας, με πειραματικές διατάξεις που επιτρέπουν την πλήρη κατανόηση των φυσικών φαινομένων αλλά και την εξήγησή τους.

Γεωγραφία

 • Εξοικείωση με τη χρήση του χάρτη. Εκμάθηση και άσκηση προσανατολισμού με τη βοήθεια του χάρτη και ηλεκτρονικών παρουσιάσεων με προβολέα.
 • Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας : λίμνες, ποτάμια, βουνά, κόλποι, χερσόνησοι, ακρωτήρια, θάλασσες, νησιά.
 • Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας: πόλεις, Δήμοι-Νομοί (γεωγραφική έννοια) – Περιφέρειες – Γεωγραφικά διαμερίσματα.
 • Εκμάθηση των παραπάνω με τη χρήση νέων τεχνολογιών (παρουσιάσεις, ασκήσεις ηλεκτρονικής μορφής).
 • Εργασίες των μαθητών: έρευνα, συλλογή δεδομένων, επεξεργασία, καταγραφή, δημιουργία παρουσίασης για μία πόλη της Ελλάδας. Διαθεματική προσέγγιση και σύνδεση της Γεωγραφίας με την τοπική Ιστορία, τις παραδόσεις, τα έθιμα και ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία κάθε περιοχής.

Ιστορία

«Τα Βυζαντινά χρόνια»: ένα ιστορικό ταξίδι από τους Ρωμαϊκούς χρόνους μέχρι την Άλωση.

 • Η κατάκτηση της ιστορικής γνώσης συνοδεύεται από την καλλιέργεια πολύ σημαντικών δεξιοτήτων : ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών, παρατήρηση εικόνων και εξαγωγή συμπερασμάτων, μελέτη ιστορικών πηγών, χωρισμός «παραγράφων» στα κείμενα κάθε κεφαλαίου και επιλογή «τίτλων» που να αποδίδει το κεντρικό νόημα της καθεμιάς.
 • Εμπλουτισμός του λεξιλογίου, εξάσκηση και ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Βοηθητικά σχεδιαγράμματα μαθημάτων για ευκολότερη μελέτη κάθε κεφαλαίου.
 • Πολιτιστική προσέγγιση των βυζαντινών χρόνων και γνωριμία με την τέχνη τους μέσα από παρουσιάσεις με τη βοήθεια προβολέα και επισκέψεις σε εκθέσεις και μουσεία.
 • Τοπική ιστορία : ομαδικές διαθεματικές εργασίες με θέμα τα μνημεία της Θεσσαλονίκης. Επίσκεψη στα μνημεία και ξενάγηση από την αντίστοιχη υπεύθυνη ομάδα μαθητών για κάθεμνημείο. Βιντεοσκόπηση των δράσεων και δημιουργία ντοκιμαντέρ-ταινίας μικρού μήκους.

Θρησκευτικά

 • Βίωση της ορθόδοξης αγωνιστικής εκκλησιαστικής συνείδησης.
 • Πρόσθετη υποστήριξη με τη βοήθεια του Βιβλίου «Ζώντας με τον Χριστό και τους Αγίους του – Ο κύκλος των εορτών της Ορθόδοξης Εκκλησίας», που έχει εκδοθεί από το Σχολείο. 

 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

 • Εξοικείωση και εμβάθυνση στις έννοιες: Κράτος – Έθνος – Πολίτης – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις – Δημοκρατία – Δήμος.
 • Καλλιέργεια δημοκρατικού «κλίματος» στην τάξη μέσα από τον διάλογο μεταξύ
 • των μαθητών. Τα παιδιά επιχειρηματολογούν, εκφράζουν τους προβληματισμούς τους, μαθαίνουν να ακούν και να σέβονται τον συνομιλητή τους.
 • Ομαδικές εργασίες : δημιουργία αφισών και ερωτηματολογίων. Έρευνα – επεξεργασία δεδομένων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην τάξη.

Αγγλικά

 • Χωριζόμαστε σε μικρότερα τμήματα, προχωράμε σε πιο σύνθετες δομές της γλώσσας και εξασκούμε τις 4 δεξιότητες επικοινωνίας speaking, writing, listening, reading.
 • Εξασκούμαστε στην κατανόηση κειμένου και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Εκτός από το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και το διαδραστικό πίνακα, τα παιδιά ασχολούνται με τη λογοτεχνία.
 • Με την ολοκλήρωση της χρονιάς βρισκόμαστε στο επίπεδο Α2.

Γαλλικά

Μέσα από τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και της γραμματικής με τη συστηματική χρήση διαδραστικού πίνακα, οι μαθητές:

 • Μπορούν να παράγουν σύντομα κείμενα όπως προσκλήσεις, γραπτά μηνύματα, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα SMS, αφίσες.
 • Να μιλήσουν για την οικογένειά τους, τα αγαπημένα τους ζώα, τις καθημερινές δραστηριότητές τους, να ζητήσουν
 • Να δώσουν και να κατανοήσουν απλές οδηγίες για τον προσανατολισμό τους.
 • Να ονομάσουν μήνες, εποχές, καιρικές συνθήκες, μέρη του σπιτιού, ρούχα, φαγητά κτλ.

Γερμανικά

Τα παιδιά συνεχίζουν την εκμάθηση των γερμανικών εμβαθύνοντας ακόμα περισσότερο και διευρύνοντας τις γνώσεις τους  με ακόμα πιο πλούσιο λεξιλόγιο, που αφορά σε θέματα  της καθημερινότητας, όπως το σπίτι και τον εξοπλισμό του, το σχολείο, τους φίλους, τα χόμπι

 • Εμβαθύνουν στη γερμανική γραμματική με παραδείγματα, διαλόγους,  ασκήσεις , συναντώντας ομοιότητες της ελληνικής  δομής και σύνταξης με της  γερμανικής
 • Δουλεύουν περισσότερο τόσο τον προφορικό, όσο και τον γραπτό λόγο με τη χρήση πάντα όλων των οπτικοακουστικών μέσων

Καινοτομία που καθιερώθηκε με επιτυχία στις  προηγούμενες σχολικές  χρονιές: η δημιουργία ομίλων για ενίσχυση της γλώσσας και με στόχο την προετοιμασία για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου Fit1(Α1)!

Πληροφορική

 • Χρήση του διαδικτύου για εύρεση εξειδικευμένων πληροφοριών.
 • Δημιουργία παρουσιάσεων εργασιών με τη χρήση του PowerPoint.
 • Κανόνες πληκτρολόγησης και εξειδικευμένη μορφοποίηση κειμένου στο Word. Δημιουργία ολοκληρωμένων εγγράφων.
 • Εκμάθηση του προγράμματος των υπολογιστικών φύλλων(Ecxel) και δημιουργία γραφημάτων.
 • Υλοποίηση πρότζεκτ με συνδυασμό των προγραμμάτων Word, Ecxel, και PowerPoint.
 • Εκπαιδευτική ρομποτική.

 Φυσική Αγωγή

 • Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος στις αθλοπαιδιές (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, kickball) μέσα από αγώνες και προετοιμασία για τα σχολικά πρωταθλήματα
 • Ενόργανη γυμναστική, αθλήματα στίβου, πινγκ πονγκ και άλλα αθλήματα
 • Παραδοσιακοί χοροί και παρουσίασή τους μέσα από γιορτές και εκδηλώσεις
 • Ασκήσεις γενικής γυμναστικής ατομικά σε ζευγάρια και σε ομάδες

Μουσική

 • Οι μαθητές παίζουν στη φλογέρα γνωστά τραγούδια και παραδοσιακές μελωδίες και μέσα από την ομαδικότητα, απολαμβάνουν τη χαρά και τα οφέλη τη μουσικής καλλιτεχνικής δημιουργίας κι έκφρασης.
 • Σε θεωρητικό επίπεδο, γνωρίζουν έννοιες σύνθετες σχετικές με την τέχνη της μουσικής γραφής και των συμβόλων και αποκτούν γνωστικές δεξιότητες ανώτερου επιπέδου που συμβάλλουν καθοριστικά στην καλλιέργεια της δεξιότητας της μουσικής σύνθεσης και ανάλυσης.
 • Τραγουδούν ομαδικά τραγούδια παραδοσιακά του τόπου μας αλλά και από όλον τον κόσμο. Γνωρίζουν τραγούδια της λόγιας δυτικής μουσικής, τραγούδια νεότερα ελληνικά και ξένα, βυζαντινούς ύμνους και τροπάρια και καλλιεργούν μεθοδικά τις φωνητικές και μουσικές τους δεξιότητες.

Εικαστικά

Στην Ε’ τάξη το ταξίδι στον κόσμο των χρωμάτων συνεχίζεται.

 • Μαθαίνουμε τα βασικά και δευτερεύοντα χρώματα και στον κύκλο των χρωμάτων, παρουσιάζουμε το κάθε χρώμα μέσα από ένα δικό μας κολάζ.
 • Η αφίσα είναι μια αγαπημένη εργασία και για την Ε’ τάξη καθώς και το κολάζ με σχισμένα χαρτάκια και φυσικά το ψηφιδωτό.
 • Αρχές της αρχιτεκτονικής με δημιουργία αξονομετρικού σχεδίου καθώς και μακέτας, όπως επίσης και αρχές της διαφήμισης με κατασκευή της συσκευασίας ενός προϊόντος της επιλογής μας.
 • Ολοκληρώνουμε με την τέχνη της γελοιογραφίας που, όπως είναι φυσικό, ενθουσιάζει τα παιδιά.

Στ’  τάξη – Ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών για το Δημοτικό σχολείο και παράλληλη προετοιμασία για το Γυμνάσιο.

Γλώσσα

 • Προαγωγή της αποτελεσματικής επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής).
 • Γενική επανάληψη των κυριότερων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων με υποστηρικτικές ασκήσεις και εφαρμογή τους σε λογοτεχνικά κείμενα.
 • Παραγωγή γραπτού λόγου με βάση διαφορετικά είδη κειμένων (αφηγηματικά, περιγραφικά, κατευθυντικά).

Μαθηματικά

 • Επανάληψη και εμπέδωση μαθηματικών γνώσεων που έχουν αποκτηθεί σε προηγούμενες τάξεις.
 • Επίλυση προβλημάτων με παραστάσεις, εξισώσεις, ποσά και ποσοστά.
 • Εμβαδά και όγκοι γεωμετρικών στερεών και κατασκευή τους.
 • Υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης με περισσότερες ασκήσεις και προβλήματα από πρόσθετο τεύχος του Σχολείου.
 • Βιωματική προσέγγιση πολλών μαθηματικών εννοιών.

Φυσική

 • Ολοκλήρωση της πρώτης προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο.
 • Εμπέδωση των φαινόμενων που αναφέρονται στην ενέργεια, στη θερμότητα, στον ηλεκτρομαγνητισμό και στο φως, με πλήρη πειραματική προσέγγιση.
 • Εισαγωγή στις έννοιες της βιολογίας (βασίλειο των φυτών και των ζώων, συστήματα στον άνθρωπο) με τη βοήθεια πλούσιου υλικού και πειραματικών εργασιών.
 • Κατανόηση των σκοπών της οικολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

 Γεωγραφία

 • Στοιχεία μαθηματικής γεωγραφίας και γεωγραφίας ηπείρων
 • Διαδραστική και εποπτική διδασκαλία του μαθήματος
 • Προσέγγιση της ύλης με πλούσιο υλικό από χάρτες, εκπαιδευτικές προβολές και παρουσιάσεις.

Ιστορία

 • Προσέγγιση της ιστορικής περιόδου από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως τις μέρες μας μέσα από παρουσιάσεις, μελέτη ιστορικών πηγών, προβολή σύντομων ταινιών και επισκέψεων σε μουσεία, ιστορικούς τόπους και αρχαιολογικούς χώρους.
 • Καλλιέργεια εθνικού και πατριωτικού φρονήματος με συμμετοχή όλων των μαθητών σε εθνικές επετείους, εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

 Αγγλικά

 • Χωριζόμαστε σε μικρότερα τμήματα, προχωράμε σε πιο σύνθετες δομές της γλώσσας και τελειοποιούμε τις 4 δεξιότητες επικοινωνίας speaking, writing, listening, reading.
 • Εξασκούμαστε στην κατανόηση κειμένου και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Εκτός από το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και το διαδραστικό πίνακα, τα παιδιά ασχολούνται με τη λογοτεχνία.
 • Με την ολοκλήρωση της χρονιάς βρισκόμαστε στο επίπεδο Α2+ και συμμετέχουμε στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Cambridge.

Γαλλικά

 • Μέσα από τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και της γραμματικής με την συστηματική χρήση διαδραστικού πίνακα, οι μαθητές:
 • Μπορούν να κατανοήσουν και να παράγουν απλά κείμενα, να μιλήσουν για τις δραστηριότητές τους στις διακοπές
 • Να περιγράψουν τον προσωπικό τους χώρο και το σπίτι τους.
 • Να μιλήσουν για τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για την απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Delf A1 Prim.

Γερμανικά

Τα παιδιά ακόμα πιο ώριμα και με αυτοπεποίθηση πλέον, γνωρίζοντας ήδη πολλά για τη γερμανική γλώσσα που διδάσκονται:

 • Εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους με τη θεματολογία των διδακτικών τους βιβλίων
 • Βελτιώνουν τις δεξιότητές τους με τη χρήση των οπτικοακουστικών μέσων: διαδραστικού πίνακα, Η/Υ, CD, DVD,VIDEO
 • Εισέρχονται σε ουσιαστικότερη γνωριμία με τον γερμανικό πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα, με  την γερμανική κουλτούρα μέσω πιο απαιτητικών κειμένων.
 • Αναπτύσσουν όλες τις γνώσεις τους και με πρακτική εξάσκηση, παίρνοντας μέρος σε διαγωνισμούς ή εργασίες.
 • Προετοιμάζονται επιπλέον για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του πτυχίου Fit 1 (Α1) με στόχο την απόκτησή του.
 • Στο τέλος της χρονιάς θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία σε απαιτητικότερες επικοινωνιακές περιστάσεις, όπως είναι η τεκμηρίωση μιας ιδέας με λογικά και κατανοητά επιχειρήματα ή μια διευρυμένη συζήτηση στα γερμανικά.

Πληροφορική

 • Γνωριμία με το εσωτερικό του υπολογιστή και τα αποθηκευτικά μέσα.
 • Διαχείριση αρχείων και φακέλων.
 • Σύνθετες ασκήσεις επεξεργασίας εγγράφου στο Word και δημιουργίας παρουσιάσεων.
 • Επίλυση σύνθετων προβλημάτων με τη χρήση συναρτήσεων στο Excel.
 • Έκφραση και επικοινωνία με τη βοήθεια του διαδικτύου, καθώς και εκμάθηση ορολογίας και βασικών αρχών.
 • Υλοποίηση πρότζεκτ που εισάγει τους μαθητές στην έννοια και τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, με στόχο τη δημιουργία του δικού τους προγράμματος.
 • Ομαδικά πρότζεκτ με τη χρήση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.

Φυσική Αγωγή

 • Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος στις αθλοπαιδιές (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, kickball) μέσα από αγώνες και προετοιμασία για τα σχολικά πρωταθλήματα
 • Ενόργανη γυμναστική, αθλήματα στίβου, πινγκ πονγκ και άλλα αθλήματα
 • Παραδοσιακοί χοροί και παρουσίασή τους μέσα από γιορτές και εκδηλώσεις
 • Ασκήσεις γενικής γυμναστικής ατομικά σε ζευγάρια και σε ομάδες

Μουσική

 • Ολοκληρώνεται η διδασκαλία της φλογέρας και οι μαθητές είναι σε θέση να παίζουν τραγούδια παραδοσιακά και σύγχρονα, δημιουργώντας σύνθετα μουσικά σύνολα με φλογέρες, μεταλλόφωνα, κρουστά και φωνή.
 • Μαθαίνουν την ιστορίας της μουσικής του τόπου μας, ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τη σύγχρονη ελληνική μουσική και ταυτόχρονα αποκτούν γενικές γνώσεις της ιστορίας της ευρωπαϊκής μουσικής.
 • Γνωρίζουν τη ζωή και το έργο μεγάλων κλασικών συνθετών, ερευνούν διαθεματικά σχέδια εργασίας, κατασκευάζουν μουσικά όργανα, αυτοσχεδιάζουν και εκφράζονται μουσικά καλλιεργώντας τις δεξιότητες που έχουν σταδιακά αναπτύξει στις τάξεις του Δημοτικού.

Εικαστικά

Αρχίζουμε να βλέπουμε σιγά-σιγά προς το Γυμνάσιο. 

 • Αρχές ελεύθερου σχεδίου, πίνακες ζωγραφικής γνωστών ζωγράφων, διαθεματική προσέγγιση θεμάτων, όπως ο πολιτισμός και τα έθιμα της πατρίδας μας, ζωγραφική και κολάζ για το περιβάλλον και την προστασία του.
 • Προσωπογραφία και αυτοπροσωπογραφία, γελοιογραφία και φωτοκολάζ καθώς και η τέχνη της φωτογραφίας είναι θέματα ενδιαφέροντα για τα μεγάλα παιδιά.
 • Μακέτα και δημιουργία συσκευασίας προϊόντων καθώς και κατασκευή μαράκας εξασκούν το χέρι μας και τη δημιουργικότητά μας.

Αγγλικά – για τους μικρούς πολίτες του κόσμου

Στο σχολείο μας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και εφαρμόζεται πρόγραμμα ολοκληρωμένης εκμάθησης που ξεκινάει από το Νηπιαγωγείο και καταλήγει στο Λύκειο. Στην πορεία αυτή, οι μαθητές του Δημοτικού συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας του πανεπιστημίου Cambridge με επιτυχία 100%.

Ο κεντρικός άξονας της φιλοσοφίας μας για την  κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας είναι η ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων μέσα στην τάξη. Έμπειροι και μόνιμοι πτυχιούχοι καθηγητές Αγγλικών επιμορφώνονται διαρκώς ώστε να προσαρμόζουν τη μάθηση στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μαθητών, σχεδιάζοντας προσωπικό διδακτικό υλικό όπου κρίνεται απαραίτητο.

Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα γίνεται μέσω πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού στις πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες Αγγλικών με διαδραστικούς πίνακες και ακολουθεί τις οδηγίες του Common European Framework of Languages. Χρησιμοποιούνται σύγχρονες σειρές βιβλίων από έγκυρους εκδοτικούς οίκους.

Στην Α’ τάξη, η αγάπη για το μάθημα ξεκινά γνωρίζοντας τη γλώσσα μέσα από πλούσιο υλικό που βασίζεται σε βιβλία, τραγούδια, παιχνίδια και δραματοποίηση παραμυθιών. Στις Β’ και Γ’ τάξεις, η διδασκαλία του  μαθήματος συστηματοποιείται και τα παιδιά ξεκινούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τόσο γραπτά όσο και προφορικά. Στις Δ, Ε’, Στ΄ τάξεις,  οι γλωσσικές απαιτήσεις αυξάνονται και η προετοιμασία για εξετάσεις σε πτυχία γίνεται εντονότερη. 

Οι 4 βασικές δεξιότητες reading, writing, speaking, listening καλλιεργούνται συστηματικά μέσα από διδασκαλία που ενθαρρύνει την αυτενέργεια. Ο μαθητής καλείται να συνθέσει γραμματική και λεξιλόγιο που έχει διδαχθεί και να επικοινωνεί στην αγγλική γλώσσα με ευχέρεια.

Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλέγοντας την τάξη που σας ενδιαφέρει

Γαλλικά – Γερμανικά: Ένα παράθυρο στον κόσμο της Ευρώπης

ΓΑΛΛΙΚΑ

Η επαφή με την γαλλική γλώσσα ξεκινάει από την τετάρτη δημοτικού . Συνδυάζοντας σύγχρονες με παραδοσιακές μεθόδους, οι μαθητές εξοικειώνονται με την γλώσσα, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας, μαθαίνουν να κατανοούν και να εκφράζονται προφορικά και γραπτά στα γαλλικά και παράλληλα αντιλαμβάνονται βιωματικά τις έννοιες της διαφορετικότητας, της πολυπολιτισμικότητας, της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος μέσα από ομαδικά σχέδια εργασίας, συμμετοχή σε διαγωνισμούς γαλλοφωνίας κ.α.

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Στα εκπαιδευτήριά μας  «το ταξίδι» των μαθητών –τριών μας στη γερμανική γλώσσα ξεκινάει από την Δ΄  Τάξη του Δημοτικού, στην αρχή με τη μορφή παιχνιδιών, τραγουδιών αλλά και ευχάριστων διαδραστικών ασκήσεων ή με τη χρήση εκπαιδευτικών DVD και στη συνέχεια εμβαθύνοντας στη γερμανική γλώσσα και στον πολιτισμό. Οι μαθητές –τριες μαθαίνουν σε πρώτο επίπεδο ανάγνωση και γραφή, απλό λεξιλόγιο, να συντάσσουν απλές προτάσεις και να θέτουνε απλές ερωτήσεις.

Στην Ε’ Τάξη εμβαθύνουν οι μαθητές-τριες στο μάθημα των γερμανικών διαβάζοντας και κατανοώντας  πιο σύνθετα κείμενα, μαθαίνουν να γράφουν εκθέσεις  και  ασκούν  περισσότερο τις οπτικοακουστικές τους δεξιότητες  με τη βοήθεια όλων των απαραίτητων μέσων, με τα οποία είναι εξοπλισμένες οι αίθουσες διδασκαλίας.

Στη Στ΄ Τάξη συνεχίζουν οι μαθητές-τριες  το όμορφο «ταξίδι» τους στο γερμανικό πολιτισμό και στη γερμανική γλώσσα. Θα είναι σε θέση να κατανοούν κείμενα υψηλότερων απαιτήσεων, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να αναπτύξουν συνθετότερους διαλόγους. Επιπλέον η γνώση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων γίνεται πιο ολοκληρωμένη.  Στο μάθημα κάθε τάξης αναπτύσσονται όλες οι γλωσσικές δεξιότητες, οι  οποίες  θα βοηθήσουν μελλοντικά τις μαθήτριες ,τους μαθητές στις διακοπές τους ,στις σπουδές τους, ή και στο επάγγελμά τους.

Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλέγοντας την τάξη που σας ενδιαφέρει

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Παράθυρο στο μέλλον

 Μέσα σε ένα σύγχρονο εργαστήριο οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου μας έρχονται σε επαφή με τo μάθημα Νέων Τεχνολογιών, Επικοινωνίας και Πληροφορικής. Οι υπολογιστές είναι εξοπλισμένοι με τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων (Windows 10 και Office 2016), καθώς και πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που καθιστούν ευχάριστη την διδακτική διαδικασία.

Ο κάθε μαθητής έχει το δικό του υπολογιστή, έτσι έχει την ευκαιρία να αναπτύξει και αργότερα να εξελίξει τις ψηφιακές του δεξιότητες σε ατομικό επίπεδο. Μέσα από την υλοποίηση σχεδίων έρευνας -πρότζεκτ- οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες, να αξιοποιούν τα διάφορα εργαλεία που μάθανε στην τάξη και να δημιουργούν και να παρουσιάζουν ολοκληρωμένα έργα.

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής το σχολείο μας συνεργάζεται με τον διεθνή εκπαιδευτικό φορέα Technokids. Στόχος είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων πρότζεκτ από τους μαθητές, με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και με δραστηριότητες STEM και ICT. Τα πρότζεκτ αυτά απασχολούν δημιουργικά τους μαθητές και τους εξοικειώνουν με τα επαγγέλματα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην καθημερινότητα, έτσι εντάσσονται ομαλά στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, προσανατολίζονται επαγγελματικά και κατανοούν επαγγελματικές έννοιες από μικρή ηλικία.

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μαθητές μας με ολοκληρωμένες γνώσεις και δεξιότητες για να γίνουν και αυτοί με τη σειρά τους οι αυριανοί ψηφιακοί πολίτες.

Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλέγοντας την τάξη που σας ενδιαφέρει

Φυσική Αγωγή – Νους υγιής, σώμα υγιές

Η φυσική αγωγή προάγει την βελτίωση της φυσικής κατάστασης των μαθητών καθώς και την γενικότερη ψυχολογική και πνευματική τους κατάσταση. Εμπλέκει ενεργά τον μαθητή στη διαδικασία της μάθησης. Ενισχύει το ομαδικό πνεύμα και τονώνει την αυτοεκτίμηση.

Επιτρέπει την άμεσα μετρήσιμη απόδοση κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων ασκήσεων.

Βοηθάει τον μαθητή να προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα, να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να τους πετυχαίνει, να σέβεται τους κανονισμούς, να συνεργάζεται, να αναλαμβάνει διαφορετικούς ρόλους.

Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλέγοντας την τάξη που σας ενδιαφέρει 

Μουσική – Μάθηση, διασκέδαση, δημιουργία

Η μουσική διδάσκει, ψυχαγωγεί, καλλιεργεί το πνεύμα και διαμορφώνει ολοκληρωμένες και πλούσιες προσωπικότητες. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου γνωρίζουν τον μαγικό κόσμο της μουσικής μέσα από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει την θεωρητική κατάρτιση και την άμεση καλλιτεχνική δημιουργία κι έκφραση,  με τη συμμετοχή των παιδιών σε οργανικά και φωνητικά μουσικά σχήματα. Το μεταλλόφωνο και η φλογέρα είναι τα δύο βασικά μουσικά όργανα που συντροφεύουν τους μαθητές στα πρώτα τους μουσικά βήματα.

Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλέγοντας την τάξη που σας ενδιαφέρει

Εικαστικά – Εκφράζοντας τον εσωτερικό μας κόσμο

 Τα εικαστικά είναι ένα μέσο έκφρασης του εσωτερικού μας κόσμου από σχήματα, γραμμές και χρώματα. Αυτό, λοιπόν, προσπαθούμε να πετύχουμε στο Σχολείο μας μέσα από το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής: να βοηθήσουμε το παιδί να διοχετεύσει τα συναισθήματα, τις επιθυμίες, τα όνειρά του, επάνω στο χαρτί, μέσα από μια ελεύθερη έκφραση και δημιουργικότητα, προσπαθώντας ταυτόχρονα να απλωθεί συναισθηματικά, με τη συνεργασία και την κοινή έκφραση.

Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλέγοντας την τάξη που σας ενδιαφέρει