Ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης

Η διδασκαλία μαθηματικών εννοιών στο Νηπιαγωγείο λειτουργεί ως προεργασία με βάση την οποία θα μπορέσει το παιδί να εισαχθεί στη μαθηματική σκέψη. Το παιδί μαθαίνει να τοποθετεί τον εαυτό του καθώς και τα αντικείμενα στο χώρο, να παρατηρεί τις μορφές των αντικειμένων και κατ’ επέκταση να τις συγκρίνει. Ακόμα μαθαίνει να ομαδοποιεί, να ταξινομεί και να συμβολίζει τα αντικείμενα, να αντιστοιχεί σύνολα και να δημιουργεί μοτίβα. Οδηγείται σταδιακά στην αναγνώριση των σχημάτων, στην προσέγγιση της έννοιας των αριθμών και στην εξοικείωση με τα ονόματα και τα σύμβολά τους. Τέλος μαθαίνει να χειρίζεται τις ποσότητες, να κάνει μετρήσεις και να επιλύει απλά προβλήματα.

Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας επιδιώκει μέσα από ευχάριστα βιώματα να χτίσει τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις των παιδιών και στη συνέχεια να τα βοηθήσει να τις επεκτείνουν εφαρμόζοντας οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις.