Προσέγγιση στην Πληροφορική

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εν γένει οι νέες τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και κατά συνέπεια και του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Τα παιδιά ήδη από το νηπιαγωγείο εξοικειώνονται με τα μέρη και τις λειτουργίες του Η/Υ μέσα από την προσωπική επαφή και χρήση με τους υπολογιστές πάντοτε εντός αυστηρά περιορισμένου χρόνου μπροστά στην οθόνη. Στη συνέχεια, αποκτούν δεξιότητες χειρισμού του λογισμικού μέρους των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το νηπιαγωγείο μας είναι εφοδιασμένο με ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα κατάλληλα για τη νηπιακή ηλικία με τα οποία το κάθε παιδί ξεχωριστά έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει καινούργιες γνώσεις ή να επαναλάβει τις κεκτημένες με παιγνιώδη τρόπο.

Οδηγός μας στην εξοικείωση των παιδιών με τους υπολογιστές είναι η πεποίθησή μας ότι από πολύ μικρά τα παιδιά πρέπει να μάθουν ότι οι υπολογιστές είναι εργαλείο, η χρήση τους είναι χρονικά περιορισμένη και δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση τους φίλους και το ζωντανό παιχνίδι.