Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο σύλλογος «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ » ιδρυτής των εκπαιδευτηρίων με τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ – Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που του γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, σύμφωνα πάντα με τον νόμο 2472/1997 περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Kανονισμό υπ’ αριθμόν 679/2016 για την Προστασία των Δεδομένων.
 
ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα εκπαιδευτήρια εγγυόνται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση, ή όπου απαιτείται, έγκρισή σας. Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από τον νόμο.
 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση έως 20 έτη μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, το οποίο θα τηρήσουμε, εφόσον αυτό δεν αντίκειται στην εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε όλα τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των εκπαιδευτηρίων μας και στους παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών. Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της επεξεργασίας σε τρίτους και/ή διαβίβασης των δεδομένων σε τρίτους, τα εκπαιδευτήρια ενημερώνουν με το παρόν το υποκείμενο των δεδομένων και εξασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι εφαρμόζονται, από πλευράς εμπειρογνωμοσύνης, αξιοπιστίας και πόρων, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων. 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα εκπαιδευτήρια εφαρμόζουν εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Επιπλέον, διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Έχετε τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να αιτηθείτε:
 
I. Την πρόσβαση στα δεδομένα σας.
II. Την επανεξέταση των προσωπικών πληροφοριών σας που διατηρούμε.
III. Τη διόρθωση των εσφαλμένων / ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών πληροφοριών.
IV. Τη διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών σας δεδομένων.
V. Τον περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
VI. Τη φορητότητα των δεδομένων σας.
Διαχειριζόμαστε τα αιτήματά σας με τη μέγιστη προσοχή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας προστατεύονται. Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον τα προσωπικά σας στοιχεία, σε οποιαδήποτε δε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με την εξέλιξη του αιτήματός σας, το αργότερο μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή του αρχικού σας αιτήματος.
 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να αποσύρετε τη συγκατάθεση που παραχωρήσατε στα εκπαιδευτήρια σχετικά με την επεξεργασία και τη γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την  αποσύρετε. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία για οποιοδήποτε δικαίωμα ή αίτημά σας, καθώς και σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε να ενημερώσετε – με αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης, υπογεγραμμένης από τον αιτούντα – την/τον Υπεύθυνη/νο Προστασίας Δεδομένων των εκπαιδευτηρίων «Ο ΑΠΟΣΟΛΟΣΠΑΥΛΟΣ», είτε μέσω Αίτησης – Επιστολής στην έδρα της εταιρίας (Εθνικής Αμύνης 22 Θεσσαλονίκης), είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: [email protected] φέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας σας με τα εκπαιδευτήρια.